Skola

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Utbildning och föreläsning

Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling är en viktig del i skolarbetet. En förutsättning för att inlärning ska kunna ske hos en elev är att den känner sig trygg. En elev som utsätts för kränkningar har svårt att koncentrera sig på skolarbetet.

Enligt skolverkets rapport så finns det vissa faktorer som gör att mobbningen minskar på en skola.

Att ha  personalutbildning, ett organiserat rastvärdsystem, kunskap hos elever, skolregler, disciplinära strategier, kooperativa lag, åtgärder på individnivå och uppföljning/utvärdering är några viktiga faktorer. Skolverkets allmänna råd, arbete mot diskriminering och kränkande behandling är en hjälpande hand, men hur arbetar man med det rent praktiskt på en skola?

Forskningbaserat
Idag är det högt tempo i skolan och det kan kännas stressigt med utbildning. Därför är det viktigt för mig att hålla en hög kvalitet som utgår från forskning så att ni blir nöjda med föreläsningen. Min ambition är att föreläsningen ska bli ett startskott för fortsatt arbete och utveckla både den enskilda pedagogen och hela skolan.

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Rådgivning och utredning

Mobbning och kränkningar är ett komplext problem. Ibland kör man fast och det kan beror på massa olika faktorer. Det kan handla om att skolan och hemmet inte har samma syn på situationen, kartläggningen inte är komplett, att det är ett ärende som är stort och omfattande eller av någon annan anledning. 

Då kan det med fördel vara värt att ta en en extern experthjälp som ser men andra och nya ögon. Det kan handla  att man förstärker det man gör rätt och kompletterar med det som skolan behöver utveckla. Kontakt mig för mer information om hur arbetet kan se ut. 

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Trygghet och studiero för utmanande klasser

Mer information kommer snart..

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Nätmobbning

Mobbning och kränkningar är inget nytt. Det som skiljer idag från förr är att det finns fler arenor. Jag pratar naturligtvis om nätmobbning. Men vad skiljer sig den digitala mobbningen mot den klassiska mobbningen? Är det någon skillnad? Har vi vuxna någon chans att hänga med utvecklingen, eller är våra unga före oss? I detta ämne är det viktigt att lyssna på forskarna.

Målgrupp: Skolpersonal/Elever/Vårdnadshavare
Tid: cirka 2 timmar
Föreläsare: Håkan Wetterö

Blir nätmobbning vanligare och vanligare? Eller är det bara en kulturkrock mellan vuxnas tyckande och ungdomars jargong? Har vuxna en gräns på vad nätmobbning är och ungdomarna en annan? Kan vi vuxna styra över vad som skrivs och i så fall hur ska vi göra?

Är nätetik något som våra unga behöver kunna idag eller är det andra faktorer som spelar roll? Vad är Näthat, nätmobbning? vad är det för skillnad? är det någon skillnad?

Frågorna är många och de kommer att besvarat på under föreläsningen.

Idag är hälften av alla treåringar internetanvändare och åttaåringar surfar som 15 åringar gjorde 2010. Hinner vi möte den utvecklingen i skolorna? Hur mycket kunskap måste vi pedagoger ha om sociala medier?

Hur gör vi en bra kartläggning? Hittar kartläggningen de mönster som finns i bland ungas nätvanor. Hur får vi eleverna att berätta för oss vuxna vad som händer. Pedagogernas sätt att bygga relationer med eleverna är helt avgörande i vårt arbete mot nätmobbning. de vuxna som visa trygghet, förståelse och tillit har lättare att få viktigt information från ungdomarna som vi kan använda oss av i arbetet. 

Frågorna är många och komplicerade, men den stora frågan är: Vad kan vi vuxna göra för att bekämpa nätmobbningen?

Vad säger forskningen om nätmobbning? Är “vuxentyckandet” starkare än vad forskningen säger, eller är det samma faktum?

Några av rubrikerna på föreläsningen:
– 
Vad säger skollagen om nätmobbning
– Definition av nätmobbning, kränkningar
– Vad säger forskningen om nätmobbning
– Konkret handlande
– Sociala medier idag
– Lyssna och agera
– Nätmobbning vs klassisk mobbning
– Trygghet på nätet
– Elektronisk status- vad är det
– Hur ska vi agera?
– Gruppmekanismer
– Frågestund

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Skolbesök med återkoppling

En av mina mest uppskattade uppdrag är när jag kommer och besöker skolan med öppna och observerande ögon. Vilka utmaningar har skolan, vad är deras styrkor. Hur ser organisationen ut och var finns de utmanande situationerna som kan ställa till det för eleverna. Vilket bemötande har pedagogerna med eleverna? Vilka regler och rutiner finns i matsalen eller i korridoren. Övergångar är en annan väldigt viktig del i en skoldag.

Vi pratar oss samman per telefon eller via videolänk. Skolan meddelar vilka önskemål ni har på områden som ska observeras.

Skolan gör upp ett schema som jag följer, exemplevis klasser som jag ska följa eller enstak lektioner, matsalen m.m.

 

Efter dagen ger jag en liten redovisning med föreläsning och lite åtgärder som är givande för förbättring. Hur lång redovisningen och föreläsningen är bestämmer skolan själva.

Tips på upplägg:
Observationer mellan: kl.08:00-14:30
Föreläsning:  kl. 15:00-18:00

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Specialutbilning

pecifik utbildning till specialteam. Har ni behov av utbildning och handledning till (ändrat här) trygghetsteam, specialarbetslag, ledningsgrupper, Chefsgrupper, organisationer, kommuner, regioner?

Det kan handla om ett specifikt ärende som behöver nya tankar och idéer . Det kan också handla om en fortutbildning så som organisation, kunskapslyft eller en mer omfattande utbildningsserie  

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Alla i klassen ska trivas, är en värdegrundande dag för alla. 
När samsyn och kunskap arbetar tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för att minska mobbningen. Med rubriken “Alla i skolan ska trivas” belyser vi vikten av att alla ska hjälpas åt.

För att få samsyn och kunskap så krävs det utbildning på alla nivåer. I konceptet “En värdegrundande dag” ger vi förutsättningar för att alla ska få kunskap och samsyn. Dagen består av föreläsningar för alla. Elever, personal och vårdnadshavare. Allt på en och samma dag.

Kontakta Håkan för skräddarsytt upplägg som passar er skola. 

För grundskola, gymnasium, högskola & univeristet

Alla i klassen ska trivas

– Alla i skolan ska trivas och alla ska hjälpas åt.
När samsyn och kunskap arbetar tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för att minska mobbningen. Med rubriken “Alla i skolan ska trivas” belyser vi vikten av att alla ska hjälpas åt.

För att få samsyn och kunskap så krävs det utbildning på alla nivåer. I konceptet “En värdegrundande dag” ger vi förutsättningar för att alla ska få kunskap och samsyn. Dagen består av föreläsningar för alla. Elever, personal och vårdnadshavare. Allt på en och samma dag.

Så här kan ett upplägg för dagen se ut:
– Eleverföreläsning på dagen.
– Personalföreläsning på eftermiddagen.
– Vårnadshavareföreläsning på kväll.

Rubrikerna på föreläsningarna är:
– Mobbningens grunder
– Nätmobbning
– Medvetna val
– Gruppmekanismen styrka
– Definitioner
– Skollagen
– m.m

Utbildningsstege för personal:
– 1 x tretimmars föreläsning
– 2 x tretimmars föreläsning
– 3 x tretimmars föreläsning
– 4 x tretimmars föreläsning

En del skolor har valt att ha 2 x 3 timmar personalföreläsning varav den första är kvällen innan.

Ju fler utbildningstillfällen desto mer djupgående går jag in i ämnet.  Det är till stor fördel att beställa flera tillfällen med direkt för att få bästa tänkbara utbildningen. Jag erbjuder även en utbildningsserie för elever. Om skolan väljer att ha 4 gånger ingår en elevutbildning som personalen själva ansvar för.

För skola, arbetsplats eller förening

Bygg ett skräddarsytt koncept anpassat efter ert behov

För mig är varje uppdrag unikt. Jag vill därför ge er så mycket verktyg och kunskap under mina föreläsningar som möjligt. Många skolor och föreningar kontaktar mig och vill ha en egen skräddarsydd föreläsning som är anpassat just utefter vad de har för kunskaper och erfarenhet. Då blir det inte bara effektiv utan också mycket roligare och lättare att ta till sig ny kunskap. Det kan handla om förebyggande arbete men också i akuta skedet.

Fundera lite på vad just er skola behöver för kunskapslyft, sedan är det bara att höra av sig till mig.